Aktieägarna i Transfer Group AB, 556921-8687, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2020 klockan 14.00 på Vendevägen, Danderyd

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 januari 2020,
Dels senast fredagen den 3 januari 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Transfer Group AB, Box 4208, 171 04 Solna, eller e-post: info@transfer.se, eller telefon: 070-253 7579. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 3 januari 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 76 575 813, motsvarande 76 575 813 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

1. Ärenden på extra bolagsstämman
1.1 Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om styrelsens förslag till nyemission;
7. Övriga frågor;
8. Mötets avslutande.

Danderyd, 2019-12-20
Styrelsen i Transfer Service Group AB (publ)