Investor Relations

Bolagsordning

Stiftelseurkund

BOLAGSORDNING
556921-8687

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Transfer Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget är ett holdingbolag som skall driva och förvalta sina dotterbolag.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier uppgår till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  9. Val av styrelse och revisor.
  10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§11 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och finansiella instrument.

Bolagsordning som PDF